บุตรตะ ส. การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก : กรณีศึกษา 2 ราย . วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 185–198, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/246521. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.