วิบูลชัย น. .; ไทยเจริญ ช. . การเยี่ยมบ้าน: บทบาทพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 119–127, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/246675. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.