ปินะเก ช.; สุวัฒนศิลป์ อ. .; คงอุ่น ว. .; นามวงศ์ น. .; เรียงริลา ส. . การพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 64–75, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/247165. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.