ภูนาขาว ณ. การตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค :ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ เมื่อเปิดตรวจเองในโรงพยาบาลมหาสารคาม เปรียบเทียบกับการส่งตรวจภาคบริการโลหิตที่ 6 จังหวัดขอนแก่น. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 76–84, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/247310. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.