คลังพระศรี ป. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 119–130, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/247371. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.