ชมภูคำ อ. ปัจจัยพยากรณ์โรคที่ดีของการรักษาผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บช่องท้องแบบไม่มีแผลทะลุที่ได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 199–209, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/247438. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.