เยยโพธิ์ ช. การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 54–63, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/247825. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.