วังโสม อ.; วัฒนชัย ฐ. . การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มีภาวะหายใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 130–139, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/249324. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.