ถมอุดทา อ. .; ถมอุดทา ป. . เถาเอ็นอ่อนสมุนไพรสู่การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 113–122, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/249639. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.