ไวเขตการณ์ อ. ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของมารดาและทารกในสตรีตั้งครรภ์ที่เสพสารเมทแอมเฟตามีน ระหว่างตั้งครรภ์. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 105–112, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/250380. Acesso em: 5 ต.ค. 2022.