พรแสน ศ.; หาญกล้า ส. . การใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 97–104, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/251202. Acesso em: 5 ต.ค. 2022.