ชำนาญบริรักษ์ ผ.; ยะถา ป.; สิงห์คำ บ. .; ไกรจันทร์ ก. .; สิงห์คำ ส. . การสร้างและการพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อการควบคุมการบริโภคและการจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 61–71, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/251365. Acesso em: 27 ก.ย. 2022.