จันทร์ศิริ ผ. ความรู้สึกเป็นภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกลาง ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 72–80, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/251971. Acesso em: 5 ต.ค. 2022.