ยมศรีเคน ฉ. ผลการรักษาการผ่าตัดสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าผ่านกล้องส่อง ในโรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 22–32, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/252160. Acesso em: 3 ต.ค. 2022.