ศรีพรม ช.; กาญจนอุทัย ศ. .; จันทะนุกูล อ. .; ชำนาญ ก. .; พุ่มสมบัติ อ. . การนำสายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวรออก ผ่านทางหลอดเลือดดำด้วยการใช้เลเซอร์ เนื่องจากภาวะติดเชื้อจากการใส่เครื่อง ร่วมกับเปลี่ยนเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติแบบฝังไว้ในชั้นใต้ผิวหนังภายหลัง ในหน่วยตรวจสวนหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 15–22, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/252727. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.