โสบุตร์ ป.; พุฒิคามิน ณ. . ปัจจัยทำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บสมองในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บ. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 77–87, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/253705. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.