บุญทน บ. เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกของผลการเปลี่ยนแปลงมุมความลาดชันของกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นภายหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดทดแทนการทำงานของเอ็นไขว้หลัง. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 65–76, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/254073. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.