ใหมโบราณ ส. .; พันขาม อ. .; แสนสุข น. . การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 173–180, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/254194. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.