พิทักษ์ลิมนุวงศ์ ส. . ประสิทธิภาพของ renal angina index เพื่อทำนายภาวะไตวายเฉียบพลันรุนแรง ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชื้อ. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 207–215, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/254198. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.