ศรีโพนทัน จ. การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาสารคาม. . วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 10–17, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/254251. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.