อนุสรณ์ธีรกุล ส.; หาญกล้า ส. .; อ้วนแก้ว อ. .; สิทธิ ก. .; บูรณสรรค์ ธ. . ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการปรับตัวของมารดาหลังคลอดครั้งแรก และมารดาหลังคลอดครั้งหลัง. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 164–175, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/255364. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.