หาญสมบูรณ์ ฐ. . การประเมินผลการฝากครรภ์ ภาวะสุขภาพมารดาและทารก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 23–34, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/255712. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.