จินาเพ็ญ ม.; กาญจนวนิชกุล เ. . การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 117–126, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/255835. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.