แพนสมบัติ ส. . ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 147–156, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/255894. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.