ช่างถม ส. ผลการรักษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงใน โรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 157–165, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256069. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.