กุลนันทนนท์ ธ. Lymph node ratio เป็นปัจจัยการพยากรณ์โรคของมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลือง ในโรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 43–52, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256076. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.