โคตรมี ต.; แก้วกันยา ศ. . . Lymph node ratio เป็นปัจจัยการพยากรณ์โรคในมะเร็งเต้านม ที่ได้รับการผ่าตัดร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลือง. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 35–42, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256077. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.