ศิริคะเณรัตน์ ร. Hematological parameter ในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 127–134, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256092. Acesso em: 17 ส.ค. 2022.