อารีย์สว่างวงศ์ ภ. . ผลการรักษามะเร็งเต้านมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 107–115, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256093. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.