จันทร์อ่อน ร. ผลลัพธ์การให้ยาไฮโดรคอร์ติโซนและไทอะมีนในผู้ป่วยติดเชื้อเมลิออยโดสิสในกระแสเลือด ในโรงพยาบาลมุกดาหาร. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 135–145, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256117. Acesso em: 17 ส.ค. 2022.