ฤทธิ์ศรี น. . .; วัฒนประไพจิตร ส. . .; จันหาญ ศ. . . รูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชุมเป็นศูนย์กลาง : กรณีศึกษาในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 50–63, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256337. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.