สาธิตสมิตพงษ์ เ. . การเปรียบเทียบผลการรักษากระดูกต้นขาส่วนกลางหักระหว่าง Dynamic compression plate กับ Locking compression plate. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 53–63, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256351. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.