ศิริกิจ เ. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจร่วมกับการติดเชื้อดื้อยา กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 89–106, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256566. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.