ศรีตระการโกศล ส. . ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการยุคโควิด 2019 สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 181–191, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256699. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.