คะตา ว. .; สมกำลัง พ. . .; อารยะศิลปะธร น. . ผลการใช้รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 154–163, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/257970. Acesso em: 24 เม.ย. 2024.