ดารุนิกร พ. .; สืบเมือง อ. . การเปรียบเทียบการรักษามะเร็งลำไส้ตรงระยะลุกลามเฉพาะที่ที่ได้รับการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดกับการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดหลังการผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 100–112, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/258054. Acesso em: 24 เม.ย. 2024.