ปาปะกัง ส. บทบาทของผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือ DSPM. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 176–185, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/258107. Acesso em: 13 มิ.ย. 2024.