พูลเพิ่ม ป. . .; มีเทียน น. .; วงศ์พิริยโยธา อ. . ปัญหาและความต้องการการบันทึกทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 88–99, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/258191. Acesso em: 24 เม.ย. 2024.