ปักเคระกา ว.; วิบูลชัย น. .; สมกิจ ว. .; อินนอก จ. .; ประพาศพงษ์ ส. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมระบบประสาท. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 140–153, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/258576. Acesso em: 1 ก.พ. 2023.