เอนกวิทย์ นฤมล, วิบูลชัย นิสากร, นุ่มแสง พัชรี, ไกรจันทร์ สกาวรัตน์, และ บุญมาศ นุชนาถ. 2019. “การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาล”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 15 (1):41-52. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/194937.