ไทยวงษ์ อนุชา, แสนจันทร์ มลฤดี, ตาเลิศ วรรณชาติ, สมพร้อม ศักดา, และ แปงใจ รุ่งทิวา. 2019. “ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ: บทบาทพยาบาลในการประเมินและการดูแล”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 15 (2):206-13. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/195653.