พรแสน ศิริพร, ห่อนบุญเหิม พร้อมจิตร, และ ราชบุรี ชลธิลา. 2019. “ปัจจัยที่สัมพันธ์และผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานที่มาคลอด โรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 15 (3):126-34. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/196189.