ศรีโพนทัน จุลินทร, พิณนาดิเลย์ วิไลพร, รัตนะวงศะวัต ปรมาภรณ์, เจริญศิริ กนกวรรณ, วิบูลชัย นิสากร, และ แสนจันทร์ มลฤดี. 2019. “การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยก ในบริบทโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 14 (1):23-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/196676.