ช่างถม สัจจชน, วิรัชพงศานนท์ อภิชิต, จิตต์ประทุม พรพิระ, และ อนุวงศ์ อังกูร. 2019. “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ Helicobacter Pylori กับการตรวจ Narrow Band Imaging”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 13 (3):78-83. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/197758.