สิงห์คำ สุนีรัตน์. 2019. “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน โดยการเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 13 (3):92-99. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/198316.