แวงวรรณ พัชรี, และ วิบูลชัย นิสากร. 2019. “ผลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 14 (3):57-66. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/199306.