สันธนพัฒน์กุล กฤษณ์, และ คนกล้า มานิตา. 2019. “การศึกษาการฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศที่มารับการรักษาทีโรงพยาบาลเลย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 13 (1):9-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/200486.