พินิจจันทรานุกูล ผกาภรณ์. 2019. “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับการผ่าตัดเอากล่องเสียงออกทั้งหมด และการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอออกทั้งหมด : กรณีศึกษา 3 ราย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 13 (1):88-104. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/200778.