สมบูรณ์กฤตพงศ์, และ คำสะอาดศิริพร. 2019. “การศึกษาระบาดวิทยาและผลการรักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อจากการล้างไตทางหน้าท้อง”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 16 (1), 13-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/202543.