ศิริกุล ทิพย์จันทร์, และ ชำนาญบริรักษ์ ผดุงศิษฏ์. 2019. “การศึกษาสถานการณ์ และการใช้แนวทางการรักษาผู้สัมผัสหรือสงสัยสัมผัส โรคพิษสุนัขบ้า กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 13 (1):51-59. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/203303.